Atès el que estableix l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 26 de març de 2002, mitjançant la qual es regula el procediment per a l’obtenció del certificat del grau elemental de música i l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de juny de 2006, per la qual es regula el procediment per a l’obtenció del certificat de grau elemental de dansa.

Poden obtenir el certificat dels ensenyaments elementals aquells alumnes que han cursat ensenyaments elementals reglats, d’acord amb la càrrega lectiva que estableixen els currículums vigents.

  • Les escoles municipals de música adscrites al Conservatori Municipal d’Inca, reconegudes per la Conselleria d’Educació i Universitat poden sol·licitar el certificat dels ensenyaments elementals de música i/o dansa per als seus alumnes de 4t curs avaluats positivament de totes les assignatures en les especialitats que tenen autoritzades.

La certificació ha d’acreditar únicament que s’han complert els objectius generals dels ensenyaments elementals a l’especialitat corresponent, sense que en cap cas es pugui indicar qualificació ni valoració, ni expedir-se amb una denominació distinta a la de certificat.

Procediment de sol·licitud per l’expedició del Certificat d’Ensenyaments Elementals

S’ha d’emplenar el formulari de sol·licitud que s’ha de recollir a la secretaria del centre i realitzar el pagament de la taxa corresponent mitjançant el document de liquidació que es recollirà al servei d’administració del centre. La taxa és de 2,18.-€ d’acord amb  l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, publicada al BOIB núm.170, de 19 de desembre de 2019.

Quan l’interessat (o el pare, mare, tutor/a o director/a-representant de l’escola) lliuri a la secretaria del Conservatori una còpia del pagament, el Conservatori Municipal d’Inca donarà per iniciat el procediment per a l’expedició del Certificat i sempre que el Conservatori Municipal d’Inca hagi rebut les actes finals del 4t. curs dels centres adscrits.

Quan el conservatori professional hagi emès els certificats dels ensenyaments elementals de música i/o dansa i expedit els diplomes, ho comunicarà a les escoles de música i/o dansa interessades.

L’expedició dels Certificats d’Ensenyaments Elementals la realitza la secretaria del Conservatori d’acord amb les dates establertes a tal efecte al Calendari escolar vigent per cada curs.

Els pares o representants legals de l’alumnat poden recollir individualment els diplomes a partir de la data que determini el conservatori. Els directors de les escoles de música i/o dansa també poden recollir els diplomes amb una autorització individual de cada interessat, signada pels pares o representants legals de cada interessat.

SOL·LICITUD CERTIFICAT GE

AUTORITZACIÓ RECOLLIDA CERTIFICAT