En aquest apartat trobareu tota la normativa, instruccions, currículums i qualsevol altra documentació legal d’aplicació al nostre centre.

Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2018 pel qual es crea el Conservatori Municipal d’Inca, del qual és titular l’Ajuntament d’Inca.

BOIB Acord Consell de Govern

REIAL DECRET 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 18, de 20-1-2007.)

BOE REIAL DECRET 1577/2006

 Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de maig de 2009 per la qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears (BOIB 18/06/2009 núm. 89).

ORDRE 26 de maig de 2009

Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

BOIB Decret 23/2011

 Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

BOIB Decret 36/2018

Resolucio del conseller d’Educacio i Formació Professional, de 31 d’agost de 2022, per la qual s’aproven les instruccions per a I’organitzacio i el funcionament de les escoles de música i dansa de les Illes Balears reconegudes segons el Decret 37/1999 per al curs 2022-2023.

Resolució Escoles de Música 22 23

instruccions per a I’organitzacio i el funcionament de les escoles de música i dansa de les Illes Balears reconegudes segons el Decret 37/1999 per al curs 2022-2023.

Instruccions Escoles de Música i Dansa 2022 2023

Resolucio del conseller d’Educacio i Formació Professional, de 01 d’agost de 2022, per la qual s’aproven les instruccions per a I’organitzacio i el funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Resolució Instruccions Conservatoris

 Instruccions Conservatoris Professionals de Música i Dansa curs 2021-2022.

Instruccions Conservatoris CAIB 2022 2023

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 d’abril de 2022 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Resolució Calendari escolar 2022 2023

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 27 d’abril de 2022 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2023-2024 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Resolució Calendari Escolar 2023 2024