En aquest apartat trobareu tota la normativa, instruccions, currículums i qualsevol altra documentació legal d’aplicació al nostre centre.

Acord del Consell de Govern de 14 de setembre de 2018 pel qual es crea el Conservatori Municipal d’Inca, del qual és titular l’Ajuntament d’Inca.

BOIB Acord Consell de Govern

REIAL DECRET 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 18, de 20-1-2007.)

BOE REIAL DECRET 1577/2006

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 14 d’abril de 2009, per la qual es regula el procés d’admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments de règim especial i als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

ORDRE 14 d’abril de 2009

 Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de maig de 2009 per la qual s’estableix l’organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears (BOIB 18/06/2009 núm. 89).

ORDRE 26 de maig de 2009

Decret 23/2011, d’1 d’abril, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

BOIB Decret 23/2011

 Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s’estableix el currículum dels ensenyaments professionals de música a les Illes Balears.

BOIB Decret 36/2018

Resolució del conseller d’Educacio, Universitat i Recerca de 16 de novembre de 2020, per la qual es prorroguen i actualitzen, per al curs 2020-2021 les instruccions per a I’organitzacio i el funcionament dels conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears per al curs 2019-2020.

Resolució Pròrroga Instruccions

 Instruccions Conservatoris Professionals de Música i Dansa curs 2020-2021.

Instruccions 2020 2021

Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 d’abril de 2021 per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres docents no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

 BOIB Núm 051 17 d’abril de 2021